• Năm 1998: Công ty được thành lập với tên công ty TNHH phát triển công nghệ nông thôn. Chủ yếu kinh doanh thương mại các nguyên liệu sản xuất thuốc thú y và thuốc thủy sản nhập khẩu.